Vyberte si kategóriu
Menu

Ochrana osobních údajů

Cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookies.

 

Zásady používání souborů cookies

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky uloží do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují nám zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazy a další nastavení).


Z hlediska funkcí, které jednotlivé cookies plní, je rozdělujeme na:


- konverzní a trackingové (neboli sledovací) umožňující nám analyzovat výkon různých prodejních kanálů;

- remarketingové, pomáhající nám v oblasti personalizace obsahu reklam;

- analytické, pomáhající nám zvýšit pohodlí uživatelů webové stránky, abychom pochopili, jak jej uživatelé používají;

- esenciální, zajišťující základní funkčnost webové stránky.


Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb.
Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies v nastavení svého internetového prohlížeče.

 

Politika ochrany osobních údajů

 

1. Úvodní ustanovení


1.1. Tato Politika ochrany osobních údajů („Politika“) je vypracována v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

1.2. Cílem této Politiky je zákazníkům a potenciálním zákazníkům („Zákazníci“) e-shopu www.svet-trampolin.sk poskytnout informace o sběru a zpracování osobních údajů. Provozovatelem e-shopu a zároveň správcem osobních údajů je společnost Aga24, s.r.o., společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Nová Tovární 1746, 737 01 Český Těšín, IČ 037 30 689, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61159 („Společnost“).

1.3. Společnost považuje veškeré osobní údaje Zákazníka za přísně důvěrné.

2. Zásady ochrany osobních údajů


2.1. Společnost je při zpracování osobních údajů vázána zejména následujícími zásadami:
       2.1.1. osobní údaje musí být zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;         2.1.2. osobní údaje mohou být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
       2.1.3. osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k předmětnému účelu;
       2.1.4. při zpracování osobních údajů je nutné brát ohled na jejich přesnost;
       2.1.5. osobní údaje mohou být uchovávány pouze po nezbytnou dobu; a
       2.1.6. osobní údaje musí být zpracovávány pod náležitým zabezpečením.

3. Informace pro Zákazníky


Společnost poskytuje Zákazníkům následující informace o zpracování osobních údajů:

3.1. Správce osobních údajů
       3.1.1. Správcem, tj. tím, kdo údaje shromažďuje a odpovídá za ně, je Společnost. Kontaktní adresa Společnosti je uvedena výše; další kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.svet-trampolin.sk.

3.2. Účely zpracovávání a jejich právní základ
       3.2.1. Společnost zpracovává osobní údaje Zákazníků na základě legitimních důvodů. Primárním účelem zpracování se rozumí zpracování osobních údajů pro vyřízení objednávky zboží na výše uvedených webových stránkách a pro výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Společností a Zákazníkem, tedy zejména za účelem plnění smlouvy, jejíž stranou je Zákazník, nebo za účelem přijetí opatření na žádost Zákazníka před uzavřením smlouvy. V některých případech Společnost zpracovává osobní údaje rovněž na základě oprávněného zájmu spočívajícím ve vymáhání jejich pohledávek a/nebo určení, ochraně a výkonu právních nároků Společnosti. Společnost dále zpracovává osobní údaje na základě souhlasu Zákazníka také pro marketingové účely. Výslovný souhlas je Zákazník oprávněn kdykoliv odvolat.
     3.2.2. Společnost zpracovává osobní údaje proto, aby mohla reálně plnit své smluvní závazky vůči Zákazníkům – jedná se o identifikační a kontaktní údaje Zákazníka nezbytné pro plnění smlouvy, jako je jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, IČO, DIČ, e-mail, telefonní číslo a číslo bankovního účtu Zákazníka.Společnost rovněž zpracovává údaje o objednaném zboží, provedených objednávkách, zaplacených částkách, provedených platbách a další. Okrajově a pouze na základě výslovného souhlasu Zákazníka Společnost zpracovává osobní údaje také pro marketingové účely.

3.3. Cookies
       3.3.1. Při používání internetových stránek Společnosti může docházet ke zpracování osobních údajů Zákazníků prostřednictvím cookies. Více informací o tom, jak Společnost používá cookies, naleznete na výše uvedených webových stránkách Společnosti.

3.4. Povinnost poskytnout osobní údaje
       3.4.1. Společnost nesmí vstoupit do smluvního vztahu s žádnou osobou, která by odmítla poskytnout osobní údaje v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Pokud Zákazník odmítne předmětné údaje sdělit, Společnost s ním nesmí vstoupit do žádného smluvního vztahu, popřípadě je nucena s ním existující smluvní vztah ukončit.
       3.4.2. Zákazník není povinen udělit Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Pokud Zákazník odmítne tento souhlas udělit, na vznik a trvání smluvního závazku neudělení souhlasu nebude mít žádný vliv.

3.5. Archivační doba
       3.5.1. Společnost archivuje osobní údaje Zákazníků po takovou dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu, pro který byly získány. Společnost uchovává osobní údaje Zákazníka po dobu deseti (10) let od ukončení smluvního vztahu mezi Společností a Zákazníkem a v případě udělení souhlasu pro marketingové účely pak po dobu nezbytně nutnou, a to po dobu pěti (5) let od udělení souhlasu.

3.6. Kategorie příjemců osobních údajů
       3.6.1. Osobní údaje jsou primárně zpracovávány přímo ve Společnosti. V některých případech mohou být osobní údaje Zákazníka poskytnuty za účelem řádného plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy dalším příjemcům (dále také „Zpracovatelé“). Takovými příjemci pak mohou být osoby podílející se na dodání zboží, dodavatelé IT systémů Společnosti a externí právní zástupci, je-li to nezbytné pro vymáhání pohledávek nebo pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti. S výše uvedenými zpracovateli osobních údajů Společnost uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů, která zaručuje nejméně stejnou úroveň ochrany osobních údajů Zákazníků jako tato Politika. Společnost sděluje osobní údaje dalším příjemcům pouze v nezbytném rozsahu.
       3.6.2. Na základě oprávněného zájmu může být příjemcem osobních údajů rovněž podnik patřící do skupiny podniků Společnosti, a to za účelem administrativní podpory při prodeji zboží a služeb. Těmito podniky je společnost RCTrading, s.r.o., IČ 258 81 159, a A G A II., spol. s r.o., IČ 451 96 998, obě se sídlem Nová Tovární 1746, 737 01 Český Těšín.

3.7. Předávání osobních údajů do třetích zemí
       3.7.1. Společnost nepředpokládá žádné prvoplánové předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii.
       3.7.2. V případě výjimečného předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace Společnost používá vzorové smluvní doložky Evropské komise, jestliže Evropská komise o této zemi nebo této mezinárodní organizaci nevydala rozhodnutí, že tato třetí země nebo tato mezinárodní organizace zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

3.8. Zabezpečení dat
       3.8.1. Společnost přijala nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy zabezpečení osobních údajů. Společnost rovněž zohledňuje stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje Zákazníků před náhodnou ztrátou, zničením, změnám, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Zmiňovaná opatření zahrnují zejména zajištění odpovědnosti zaměstnanců majících přístup k osobním údajům Zákazníků, jejich školení, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na nichž jsou osobní data uložena a další opatření.

4. Práva Zákazníků


    4.1. Primárním nositelem osobních údajů je vždy Zákazník a jako takový má vůči svým osobním údajům práva uvedená níže a podrobněji specifikovaná v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

4.2. Právo na přístup k osobním údajům
       4.2.1. Zákazník má právo získat od Společnosti potvrzení, zda jeho osobní údaje zpracovává, a právo získat přístup k těmto údajům a informacím o nich.

4.3. Právo na opravu nebo doplnění
       4.3.1. Zákazník může požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů. Společnost má povinnost Zákazníkovi v odůvodněných případech vyhovět.

4.4. Právo na výmaz
       4.4.1. Zákazník má právo požádat Společnost o výmaz svých osobních údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů pro výmaz.

4.5. Právo na omezení zpracování
       4.5.1. V případě nejistoty ohledně přesnosti či zákonnosti zpracování osobních údajů může Zákazník žádat, aby Společnost dočasně omezila zpracovávání jeho osobních údajů.

4.6. Právo na přenositelnost údajů
       4.6.1. Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, má Zákazník právo vyžádat si od Společnosti své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a právo žádat o předání těchto údajů jinému správci.

4.7. Právo vznést námitku
       4.7.1. Zákazník má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace (a v případě přímého marketingu kdykoli) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů Společnosti. Pokud nejsou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, Společnost dále předmětné osobní údaje Zákazníka nezpracovává. K přijímání a vyřizování námitek je oprávněn Patrik Kendra, email: patrik.kendra@aga24.cz.

4.8. Právo podat stížnost
       4.8.1. Každý Zákazník má právo podat stížnost dozorovému úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

5. Závěrečná ustanovení


    5.1. Společnost je oprávněna Politiku ochrany osobních údajů kdykoli jednostranně změnit. 5.2. Tato Politika ochrany osobních údajů nabývá účinnosti dnem 25. května 2018.

Rýchle doručenieOd objednanie 24h
Zákaznícky servisPo-Pia 7:00 - 15: 30
Bezpečná platbaNakupujte bezpečne
Akčné ponukyZľavy až 50%
Overená firmaViac ako 10 rokov na trhu
Spokojní zákazníci300 000+ objednávok
Prihlasovací formulár
Zabudnuté hesloNová registrácia